شرایط نگهداری انواع کنسانتره میوه جات

بهتری ن دما برای نگهداری انواع کنسانتره منفی 18 درجه سانتی گراد می باشد برا ی کنسانتره میوه های غیر رنگ ی مثل سی ب انگور سفید و آناناس می توان کنسانتره را در دمای 3 تا ۵ درجه سانتی گراد نگهداری کرد.

بهترین شرایط نگهداری انواع کنسانتره مرکبات

بهتری ن شرایط نگهداری برا ی کنسانتره مرکبات مثل پرتقال لیموترش نارنگ ی و سایر مرکبات در دمای منفی 18 درجه سانتیگراد می باشد شرایط اسپتی ک بودن به نگهداری این کنسانتره ها کمک بسزایی می کند

بسته بندی یا پکینگ انواع کنسانتره میوه جات

کنسانتره میوه جات به چند روش بسته بندی می شود

  • بسته بندی کنسانتره در مخازن متحرک ۲۵ تنی
  • بسته بندی کنسانتره میوه جات در بونکرهای ۱۰۰۰ لیتری
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی فلزی ۲۶۵ کیلویی اسپتیک
  • بسته بندی در داخل بشکه ها ی پالستیکی ۲۶۵ کیلویی غیر اسپتی ک
  • بسته بندی کنسانتره د ر گالن ها ی ۲۵ کی لویی فودگرید غیر اسپت یک
  • بسته بندی در کیسه های ۲۵ کیلویی در داخل کارتن های ۵ الیه
  • تمامی روش هایی که مصرف کننده به آن تمایل دارد

برای اطلاع از نحوه تولید کنسانتره به پست فرایند تولید کنسانتره مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی